Søknad om tilskudd til spillere «Inkludering i idrettslag» i Region Vest

Det er mulig å søke om tilskudd – se mer info her:

Tilskuddsordning «Inkludering i idrettslag» i Region Vest.

Til Basketklubber i NBBF Region Vest

Flere basketklubber står ovenfor utfordringer hva gjelder økonomiske barrierer for å få barn og ungdom til å forbli i vår idrett. Vi vet at barn og unge gjerne vil trene og være en del av basketfamilien, men når faktura for lisens, medlems- og treningskontingent blir fremlagt, forsvinner disse barna. For å beholde denne gruppen barn i basketballmiljøet velger flere klubber å dekke disse utgiftene fra klubbkassen. NBBF Region Vest oppfordrer klubbene i Region Vest til å søke den instans som er delegert ansvar for å forvalte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» (eksempelvis Idrettsråd/Folkepulsen i de forskjellige kommuner). Klubber kan eksempelvis søke om å få dekket hele eller deler av treningskontingent, turnering, treningsleir.

NBBF Region Vest er gjort kjent med at det er et fravær av barn og unge i basketmiljøet på regionens spillerutviklingsprogram (talentutvikling). Vi vil ha med flest mulig, men er avhengig av inntekt for å kunne gi våre spillere et godt tilbud. Selv om egenandeler forsøkes holdes lav er det uttalt at egenandelen er en direkte et økonomisk hinder for deltagelse på treningssamlinger. Vi har fremdeles igjen en del midler fra tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn -med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Klubber innenfor Bergen kommune kan søke NBBF Region Vest om støtte til:

  • Egenandel for regionssamlinger (U13-15)
  • Egenandel for Talentcamp i mai (reise og opphold) (U14 og U15)
  • Egenandel for reversibles (U14 og U15)

Regionen utbetaler ikke midler direkte til hverken klubb eller spiller, men dekker egenandel.

Fremgangsmåte: Klubber innenfor Bergen Kommune som har spillere innenfor målgruppen som ønsker å delta på regionens spillerutviklingsprogram, sender en søknad om fritak for egenandel til administrasjonen. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse samt oversikt over hvilke spillere man ønsker fritatt fra egenandel. Det må opplyses om navn (fornavn og etternavn) og fødselsår. Forutsetning for å søke er at spilleren er medlem av idrettslaget og at medlemskontingent er gjort opp forrige sesong. Det betyr at spilleren skal være søkbar i idrettens it verktøy «Sportsadmin» med riktig personopplysninger og klubbtilhørighet.

Alle innkomne søknader behandles fortløpende hvor det vil gis tilsagn om støtte/avslag. Søknadsfrist 1.desember 2018.

Søknad sendes til: vest@basket.no