ORGANISERING

Hop BBK drives på dugnad, og styret utgjør klubbens daglige ledelse. Trenerne er ryggraden i klubbens sportslige arbeid, mens foreldrekontaktene er styrets administrative bindeledd til hvert enkelt lag.

Fordeling av verv samt organisering av klubben, herunder budsjett og regnskap, fastlegges på årsmøtet hver vinter. I styret har vi fordelt en del oppgaver mellom oss. Dessuten har styret nedsatt et Sportslig Utvalg.

I 2019/2020 består styret av:

Siri Pihl-Johannessen (styreleder) – Totalt ansvar for klubbens aktiviteter, leder av årsmøtet, leder av styret, kontaktpunkt mot Region Vest, sponsorgruppe, mail til post@hopbasket.no  hjemmeside og hovedansvar for facebook

Yvonne Paulsen (nestleder) – Stedfortreder for styreleder, ansvar for Easybasket, søknader om økonomiske midler

Carl Fredrik Husby (kasserer) – Ansvar for økonomi og regnskap inklusiv refusjon av utlegg ifm dommerpenger, reiseutgifter, o.l.

Elisabeth Birkeland – ansvar for SPOND og registrering i Min Basket

Ole Sandal (sportslig leder) – Ansvar for det sportslige i klubben, herunder oppfølging av trenere, spillere, rekruttering og oppstart av lag, samt treningstider.

Asle Sjøsæther – hallansvar (orden/lister/opplæring) inklusiv møterom og hallansvarlige, koordinere dialog med kommunen

Elisabeth Siem – Hop hallen koordinere arrangement, foreldrekontakter, kontakt Bergen Live dugnad

Cathe F Halvorsen – Barneidrettsansvarlig, Ansvar for dialog med foreldrekontakter/foreldre

Beathe Tollefsen – søknader midler NBBF, sponsorere og Politiattester

 

Trenerne i Hop BBK er klubbens viktigste ressurs. For å sikre en veldrevet klubb ønsker styret at alle trenere skriver under på en trenerkontrakt med klubben før sesongen starter. Disse kontraktene gjelder for én sesong ad gangen og regulerer trenernes og klubbens forpliktelser overfor hverandre.

Klubben tilbyr i utgangspunktet timebasert trenerhonorar til trenerne, og utbetalinger skjer på basis av innleverte, godkjente timelister. Enkelte trenere velger å bli fritatt for innbetaling av medlemskontingent i stedet for å motta trenerhonorar.

Styret 2019

Medlemmene i styret blir valgt på årsmøtet. Nye medlemmer blir valgt for to år, deretter vanligvis for ett år ad gangen.

Som styremedlem har du rikelig anledning til å påvirke klubben i positiv retning, samtidig som du får god innsikt i hvordan klubben drives. Ønsker du styreverv, eller kjenner du noen som kunne passe for en slik oppgave, ta gjerne kontakt. Spesielt trenger vi flere aktive spillere i styret i Hop.

Dersom du har en sak som du vil at styret skal ta opp, kontakt styrelederen, Siri Pihl-Johannessen – post@hopbasket.no