ØKONOMI

Økonomi: Noen enkle spilleregler

Hop BBK har innført noen enkle spilleregler for hvordan vi håndterer økonomiske spørsmål:

Trenere som har spillerkontrakt med klubben har rett til å heve trenergodtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales på bakgrunn av godkjente timelister. Krav om godtgjørelse framsendes månedlig, og senest innen tre måneder etter at arbeidet har blitt utført. Ved årsslutt er det ekstra viktig at alle krav er fremmet innen utgangen av januar fordi årsoppgjøret for klubben skal revideres og godkjennes.

Spillere som melder seg på turer/reiser i regi av Hop BBK, tar på seg en økonomisk forpliktelse. Hvis en spiller blir forhindret fra å stille må egen reiseforsikring benyttes.

Foreldre betaler ut dommerpenger og eventuelle andre utlegg. Husk alltid kvittering! Utfylt skjema samt kvittering sendes til kasserer i klubben for refusjon.

Husk betalingsfristene! I Hop BBK betaler de aller fleste årskontingenten og treningsavgiften ved forfall. Men klubben må likevel bruke mye ressurser på å purre på enkelte trege betalere. Hvis du har betalingsproblemer, så kontakt kasserer for å diskutere en individuell betalingsordning. I spesielle tilfeller kan styret se seg nødt til å utestenge medlemmer for å unngå at de betalende medlemmene finansierer «snylterne».

Reisestøtte for aktive lag (vedtatt på årsmøtet i april 2017):

Reisestøtte regionale serier: For reiser i regionale serier som tur/retur overskrider 125 km kan det søkes om reisestøtte. Reisestøtte innvilges dersom laget fyller korrekt ut, til enhver tid gyldig NBBF Vest skjema for Reisefordeling. Støtten begrenses til halvparten av reisekostnadene iht totalsummmen på NBBF Vest sitt skjema, begrenset oppad til maks 2000 kr pr kamp/reise. Støtten beregnes ut fra billigste reisemåte. Skjema finnes her:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Reisefordeling%202015-2016.pdf

Hvis link kun tar deg til hovedsiden for NBBF, søk etter reisefordeling i søkefeltet øverst til høyre på hovedsiden til NBBF.

Følgende skal fylles ut i skjema og sendes til kasserer:

• Kamp info sammen med kvitteringer av ferge, båt, bompenger.

Resterende opplysninger i skjema fylles ut av HOP BBK/kasserer.

Påmelding turneringer/cup’er: Påmelding til turneringer og cup’er gjøres av de respektive lag. HOP BBK betaler startkontingenten til cup’er og turneringer, men ikke deltakerkort. Lagene organiserer selv og dekker alle kostnader forbundet med reise, overnatting, deltakerkort mm ifm deltakelse på cup.

Reisestøtte til turnering/cup mm: Reisestøtte fra Hop BBK gis til lag, spillere og trenere som reiser på turnering/cup eller tilsvarende. Støtte fra klubben tar utgangspunkt i følgende:

• Kvalifisert: Er laget/spillere invitert spesielt eller kvalifisert seg, eksempelvis Nordisk mesterskap eller til Norgesmesterskap med forutgående kvalifisering. Gjelder også NM uten forutgående kvalifisering.

• Ikke kvalifisert: Laget/spillere/trenere har selv valgt å reise på turnering/cup. Reisestøtte kan utbetales inntil én gang per kalenderår dersom ikke annet er avtalt med styret.

Følgende tabell viser reisestøtte per spiller/trener samt reiseleder (hvis flere enn seks spillere er på reise). Klubben gir ikke økonomisk støtte til øvrige foreldre og andre som deltar på reisen.

Reiser til sone Sør eller Midt innen Region Vest Reise til Region Øst, Sør, Midt eller Nord Reise til utland
Kvalifisert 500,- 1000,- 1500,-
Ikke kvalifisert 100,- 500,-  500,-

 

Dersom spillere/trenere kommer innenfor andre økonomiske støtteordninger, kan overnevnte satser reduseres. Utgifter til reise og opphold skal kunne dokumenteres i etterkant av reisen. Satsene ovenfor skal betraktes som en norm, og kan fravikes hvis det er gode grunner for det (eksempelvis ved gratis overnatting). Utbetaling kan skje når utgifter er dokumentert.

Reisestøtte til spillere: Reisestøtte fra Hop BBK kan gis til enkeltspillere som er tatt ut og deltar på talentcamp, regionslag og landslag. Det kan søkes om reisestøtte til spillere inntil 2 ganger ila ett kalenderår. Støtten gis kun for deltagelser på talentcamp, treningsleir, mesterskap, turneringer og samlinger som spilleren er tatt ut til. Støtten gis etter følgende modell:

Støtte fra HOP BBK Spillerens egenandel på arrangementet
50 % av egenandelen begrenset oppad til kr 1 000 Fra kr 1 000 og oppover.

Søknad sendes til kasserer med kopi av betalt egenandel.

Det gis normalt ikke støtte til deltagelse på samlinger/arrangementer som har en egenandel < 1 000 kr selv om spilleren samlet kommer over dette beløpet ila av kalenderåret. Dette vil normalt gjelde lokale utakshelger og regionsamlinger.

NB. Denne støtteordningen er basert på dagens utgifts- og inntektsnivå. Hvis det endres vesentlig kan styret foreta justeringer ila av kalenderåret.