Kontingent

Klubben er i sin helhet foreldredrevet. Styret er ansvarlig for driften av klubben. Kontingenten benyttes til drift av klubben, det vil si blant annet trenergodtgjørelse, reiseutgifter, påmeldingsavgifter til cuper, startkontingenter, dommerhonorarer, spillerutstyr og ulike krets- og landslagsturneringer, klubbarrangementer, drift av nettsted, osv.

Kontingenten skal i følge Norges Idrettsforbunds (NIFs) regler være todelt, én årskontingent og én treningsavgift som skal gjenspeile det tilbudet som gis det enkelte medlem/lag.

Kontingenten og treningsavgiften vedtas på årsmøtet hvert år og betales hvert halvår. Medlemmene får tilsendt faktura i posten/mail.

Norges Idrettsforbund krever at alle, også trenere, styremedlemmer og andre ressurspersoner i klubben, eksempelvis foreldrekontakter, må betale årskontingent for å være medlemmer i Hop BBK.

Det er kun betalende medlemmer som har møte- og stemmerett på årsmøtet og man må være over 18 år for å kunne stemme på årsmøtet.

Klubben har midler og kan søke midler dersom det er behov for å få tilskudd til å dekke kontingenten!

Kontingent og økonomi HOP BBK

2020/2021

Lag/aldersgruppe Medlemsavgift(pr sesong) Treningsavgift(halvårlig)
Easy basket U8 og < 200 1050
Easy basket U9 200 1 100
Easy basket U10 200 1 150
Easy basket U11 200 1 200
Easy basket U12 200 1 250
U13 200 1 450
U14 200 1 550
U15 200 1 650
U16 200 1 750
U17 200 1 850
U18 200 1 950
U19 200 1 950
U20 200 1 950
1. div menn/kvinner 200 1 950
2. div menn/kvinner 200 1 950
3. div. menn/kvinner 200 1 950
4. div menn/kvinner 200 1 950
Seniorbasket  med seriespill uten trener 200 1 200 (*
Veteranbasket/mosjon 200 500 (*
Hop Starz 200 200 (*
Medlem (ikke spiller) 200 0

(* Ikke berettiget til økonomisk støtte fra klubben, herunder søskenmoderasjon og reiser. Påmelding til cup/turnering dekkes av laget. Eventuelle bøter fra kretsen dekkes ikke.

Spillere som deltar i flere serier betaler i henhold til det alderstrinnet man tilhører.

Søskenmoderasjon: Klubben praktiserer søskenmoderasjon. Det eldste medlem/utøver betaler 100 % mens det gis 50 % på treningsavgiften til alle yngre søsken. Det gis ikke rabatt på medlemsavgift.

Dugnad: Spillere/foreldre må regne med å stille på dugnad. Dugnadsarbeid kan ikke frita noen fra å betale medlemskontingent eller treningsavgift. Dugnad kan også bli erstattet med loddsalg om klubben mener det er nødvendig.

Trenere: Dersom trenere velger å ikke heve trenergodtgjørelse, kan man i stedet slippe å betale treningsavgift for seg selv og/eller barna sine. Medlemskontingent må betales av alle og kan ikke avregnes mot trenergodtgjørelse.

Spillerlisens til Norges Basketballforbund: I tillegg til medlemskontingent/ treningsavgift i Hop BBK, krever Norges Basketballforbund at det betales spillerlisens for U13 og oppover, blant annet for å dekke forsikringspremie hvis spillere skader seg. Les mer om spillerlisens på Norges Baskeballforbunds offisielle nettsider. Det er krav om at spillere har betalt lisens for å få lov til å spille kamper !

Reisestøtte regionale serier: For reiser i regionale serier som tur/retur overskrider 125 km kan det søkes om reisestøtte. Reisestøtte innvilges dersom laget fyller korrekt ut, til enhver tid gyldig NBBF Vest skjema for Reisefordeling.  Støtten begrenses til halvparten av reisekostnadene iht totalsummmen på NBBF Vest sitt skjema, begrenset oppad til maks 1 250 kr pr kamp/reise. Støtten beregnes ut fra billigste reisemåte. Skjema finnes her:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Reisefordeling%202015-2016.pdf

Følgende skal fylles ut i skjema og sendes til kasserer:

  • Kamp info sammen med kvitteringer av ferge, båt, bompenger.

Resterende opplysninger i skjema fylles ut av HOP BBK/kasserer.

Påmelding turneringer/cup’er: Påmelding til turneringer og cup’er gjøres av de respektive lag. HOP BBK betaler startkontingenten til cup’er og turneringer, men ikke deltakerkort. Lagene organiserer selv og dekker alle kostnader forbundet med reise, overnatting, deltakerkort mm ifm deltakelse på cup.

Reisestøtte til turnering/cup mm: Reisestøtte fra Hop BBK gis til lag, spillere og trenere som reiser på turnering/cup eller tilsvarende. Støtte fra klubben tar utgangspunkt i følgende:

  • Kvalifisert: Er laget/spillere invitert spesielt eller kvalifisert seg, eksempelvis Nordisk mesterskap eller til Norgesmesterskap med forutgående kvalifisering. Gjelder også NM uten forutgående kvalifisering.
  • Ikke kvalifisert: Laget/spillere/trenere har selv valgt å reise på turnering/cup. Reisestøtte kan utbetales inntil én gang per kalenderår dersom ikke annet er avtalt med styret.

Følgende tabell viser reisestøtte per spiller/trener samt reiseleder (hvis flere enn seks spillere er på reise). Klubben gir ikke økonomisk støtte til øvrige foreldre og andre som deltar på reisen.

Reiser til sone Sør eller Midt innen Region Vest Reise til Region Øst, Sør, Midt eller Nord Reise til utland
Kvalifisert 250,- 750 ,- 1 250,-
Ikke kvalifisert 100 ,- 500,- 500,-

Dersom spillere/trenere kommer innenfor andre økonomiske støtteordninger, kan overnevnte satser reduseres. Utgifter til reise og opphold skal kunne dokumenteres i etterkant av reisen. Satsene ovenfor skal betraktes som en norm, og kan fravikes hvis det er gode grunner for det (eksempelvis ved gratis overnatting). Utbetaling kan skje når utgifter er dokumentert.

Reisestøtte til spillere: Reisestøtte fra Hop BBK kan gis til enkeltspillere som er tatt ut og deltar på talentcamp, regionslag og landslag. Det kan søkes om reisestøtte til spillere inntil 1 gang ila ett kalenderår. Støtten gis kun for deltagelser på talentcamp, treningsleir, mesterskap, turneringer og samlinger som spilleren er tatt ut til. Støtten gis etter følgende modell:

Spillerens egenandel på arrangementet Støtte fra HOP BBK
Fra kr 1 000 og oppover. 50 % av egenandelen begrenset oppad til kr 1 250

Søknad sendes til kasserer med kopi av betalt egenandel.

Det gis normalt ikke støtte til deltagelse på samlinger/arrangementer som har en egenandel < 1 000 kr selv om spilleren samlet kommer over dette beløpet ila kalenderåret. Dette vil normalt gjelde lokale utakshelger og regionsamlinger.

  1. Denne støtteordningen er basert på dagens utgifts- og inntektsnivå. Hvis det endres vesentlig kan styret foreta justeringer ila kalenderåret.

Få å få rett til reisestøtte må spilleren ha betalt medlemsavgift og treningsavgift for inneværende sesong. Alle utestående betalinger til klubb må også være betalt for å ha rett til reisestøtte.