Økonomi

Hop BBK har innført noen enkle spilleregler for hvordan vi håndterer økonomiske spørsmål:

Trenere som har spillerkontrakt med klubben har rett til å heve trenergodtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales på bakgrunn av godkjente timelister. Krav om godtgjørelse framsendes månedlig, og senest innen tre måneder etter at arbeidet har blitt utført. Ved årsslutt er det ekstra viktig at alle krav er fremmet innen utgangen av januar fordi årsoppgjøret for klubben skal revideres og godkjennes.

Spillere som melder seg på turer/reiser i regi av Hop BBK, tar på seg en økonomisk forpliktelse. Hvis en spiller blir forhindret fra å stille må egen reiseforsikring benyttes.

Foreldre betaler ut dommerpenger og eventuelle andre utlegg. Husk alltid kvittering! Utfylt skjema samt kvittering sendes til kasserer i klubben for refusjon.

Husk betalingsfristene! I Hop BBK betaler de aller fleste årskontingenten og treningsavgiften ved forfall. Men klubben må likevel bruke mye ressurser på å purre på enkelte trege betalere. Hvis du har betalingsproblemer, så kontakt kasserer for å diskutere en individuell betalingsordning. I spesielle tilfeller kan styret se seg nødt til å utestenge medlemmer for å unngå at de betalende medlemmene finansierer «snylterne».

Reisestøtte for aktive lag (vedtatt på årsmøtet i april 2018) – se www.hopbasket.no/for-foreldre/kontingent 

Få å få rett til reisestøtte må spilleren ha betalt medlemsavgift

og treningsavgift for inneværende sesong.