Medlemsinformasjon

Hop Basketballklubbs dos and dont`s

Hop Basketballklubb står for universelle verdier som inkluderer respekt, diversitet, mangfold og idrettsglede. Klubben jobber kontinuerlig for å bygge en positiv kultur som skal være inkluderende for alle spillere, uansett nivå.

Både som spiller, forelder og publikum for øvrig representerer man Hop Basketballklubb, og det medfører forventninger om hva som er akseptabel oppførsel.

Det forventes av enhver spiller, trener, forelder og øvrige tilskuere som har har tilknytning til Hop Basketballklubb, at man:

 • Snakker positivt om alle
 • Fremsnakker alle spillere før, etter og under kamp
 • Respekterer trenerens kampledelse
 • Respekterer dommeravgjørelser og sekretariatet
 • Tar avstand fra tilrop, høylytte utbrudd og kommentarer rettet mot spillere, trenere eller dommere
 • Avstår fra truende adferd – både verbalt og negativt kroppsspråk

Foreldrevettregler

 • Vi oppfordrer foreldre om å møte på kampene.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, ikke kun egne barn.
 • Oppmuntre både i medgang og i motgang, uten å kritisere.
 • Tenk at det er basketglede og mestringsfølelse som er viktig – ha fokus på om kampen var morsom og spennende, ikke bare resultatet.

Regler i basketball

Dommertegn

(Klippes inn så snart de er klar på kretsens hjemmeside.)

Regler for nybegynnere

De reglene som er viktige å bruke i begynnelsen er 1 + 2 + 3. Regel nr. 4 + 5 bør man se gjennom fingrene med, men kan godt bemerke/forklare elevene hva som er tillatt og hva en egentlig ikke kan gjøre.:

 1. Det er ikke lov til å bevege seg med ball uten å sprette ballen.
 2. Det er ikke lov til å dytte, dra, holde, sparke eller slå motspillerne.
 3. Holder en spiller fra hvert lag godt på ballen samtidig, skal det dømmes hoppball.
 4. Det er kun lov å pakke ballen med en hånd om gangen (en hånd på ballen om gangen).
 5. Det er kun lov til å ta en dribleserie hver gang en mottar ballen
  • (En dribleserie varer fra en begynner å drible ballen, til en berører den med begge hender, eller at ballen hviler i en hånd).
 1. Hvis det ene laget overtrer reglene over, får det andre laget ballen til innspill bak nærmeste sidelinje.
 2. Skjer en forsvarsfeil på en som skyter skal skytteren som blir feilet skyte to straffekast
 3. a) I klassene Mini og Mikro er spilletiden 4 * 6 minutter effektiv tid. Mellom 1. og 2., og 3. og 4. periode er det ett minutt pause, og mellom 2. og 3. periode (halvspilt) er det 3 min. pause.

b) Det skal praktiseres tvungen innbytte, dvs. at samtlige spillere skal spille minimum en periode av de første tre. Dog kan ingen spiller spille i alle de tre første periodene. I praksis betyr dette minimum 8 spillere. I den 4. perioden har begge lagene rett til en time-out, hvor spillerbytte kan foretas. Utenom dette kan innbytte kun foretas i pausen mellom to perioder. Spillere som spiller i de tre første perioder, skal før hver periode noteres på kampskjemaet.

Reglementet skal kun benyttes i A-serien. I B-serien er det nok å stille med 5 spillere.

Poeng

I barnetrinnet får en to poeng for alle skåringer som foregår i spill. På straffekast får en ett poeng for hver treff. (I miniklasse (til og med 7. klasse) kan kampene ende uavgjort. 3-poengere gjelder ikke i miniklassen).

Tips og råd

HOP Basketballklubb blir drevet av foreldre på frivillig basis. Vi er avhengig av at alle yter sin del for at vi skal nå vårt felles mål:  En basketklubb som er et trygt og positivt sted å være for våre barn.

Vårt motto er: Yt før du krever!   

Forventninger til lagleder

Klubben drives på frivillig basis, og er avhengig av engasjerte foreldre. Det er mulig at flere deler på rollen som lagleder.

Lagleder innkaller til foreldremøter en gang i året, eller oftere ved behov.

Lagleder skal ha et nært samarbeid med trener, og vi anbefaler at lagleder av og til møter opp på trening.

Lagleder skal i samarbeid med trener distribuere kampoppsett/ terminliste. Terminlister for hvert lag finnes nå på kretsens hjemmeside: http://www.bgnett.no/~hbasket/ Klikk på ditt lag.

Det kan være fornuftig å sette opp kjøreplan for kamper som spilles utenfor våre nærområder. Dersom laget skal spille bortekamper, organiser felleskjøring og eventuelt ta vare på fergebillettene da de refunderes av klubben.

Lagleder organiserer / delegere tilsynsordningen, dvs. åpning og lukking av gymsalen på Hop skole. Dette skjer etter nærmere beskrevne regler. Tilsynsordningen er noe vi gjør for kommunen og dette får vi penger for. For det enkelte lag vil oppgaven bli av svært lite omfang. Styret kontakter aktuelle lag.

Lagleder følge opp og samler inn loddbøker når klubben arrangerer loddsalg.  Loddbøkene blir sendt direkte til medlemmene. Lagleder skal samle inn bøkene eventuelt i samarbeid med trener. Lagleder skal ikke ta imot penger. Den forhåndstrykte giroen som følger med loddbøkene skal brukes. Klubbens bankgironummer er: 3411.18.01896.

Klubben har ikke faste dugnader/loppemarked, men vær våken for dugnader for klubben eller for laget ved spesielle anledninger.

Dersom lagleder velger å trekke seg, er det vedkommendes ansvar å finne ny lagleder.

Lagleder arrangerer kiosksalg ved hjemmekamper og/eller easybasket-turneringer i Hophallen.

Lagleder kan søke om midler til laget ved ulike sponsorordninger, herunder søke om draktsett til laget.

Sekretariat

Når Hop Basketballklubb har hjemmekamp har vi også ansvaret for sekretariatet. Sekretariatet fører kampskjema og holder styr på klokken.

Ved arrangementsansvar i Slåtthaughallen/Kringlebotn har Hop Basketballklubb v/foreldrekontakter ansvar for å sette frem ett bord og to stiler til sekretariat. Tidtageranlegg fås av vaktmester. Aktuell foreldrekontakt blir kontaktet i hvert enkelt tilfelle.

Hvis Hop Basketballklubb har hjemmekamp som sistekamp den dagen har foreldrekontakt for det laget ansvar for å rydde, herunder sette igjen sekretariat samt at tribune oppe og/eller rundt banen ryddes for boss og flasker.

Hjemmelaget har ansvar for å betale dommerpenger. Normalt sett vil hjemmelagets trener motta dommerpenger. Men når så ikke er tilfelle ber vi om hjelp til dette. Husk å få kvittering. Pengene fås igjen hos kasserer i klubben. Satsene varierer mellom kr. 80,- til 150,- pr. kamp pr. dommer.

Det er nyttig for basketforeldre å vite hvordan man fører et kampskjema. Styret har som mål å arrangere kurs i føring av kampskjema for alle nye foreldrekontakter.

Cup

Det kommer invitasjoner til mange forskjellige cuper gjennom året – trenerne kan vurdere om det er aktuelt for laget å delta. I løpet av sommeren arrangeres det også ulike basketskoler lokalt, der tilbudet varierer fra år til år. Hop Basketballklubb deltar tradisjonelt på cuper både lokalt og utenbys / utenlands, herunder:

 • Åpningscup (Gimle)
 • Julecupen, romjulen (Ulriken)
 • Top cup (Ulriken) (mai)
 • Pirates Cup i Kristiansand (juni)
 • Gøteborg Basketfestival (Kristihimmelfartshelgen)

Kontingent

Klubben er i sin helhet foreldredrevet. Styret er ansvarlig for driften av klubben. Kontingenten benyttes til drift av klubben, herunder blant annet trenergodtgjørelse, reiseutgifter, påmeldingsavgifter til cuper, startkontingenter, dommerhonorarer, spillerutstyr og ulike krets- og landslagsturneringer, klubbarrangementer, drift av nettsted, osv.

Kontingenten skal i følge Norges Idrettsforbunds (NIFs) regler være todelt, én årskontingent og én treningsavgift som skal gjenspeile det tilbudet som gis det enkelte medlem/lag.

Kontingenten og treningsavgiften vedtas på årsmøtet hvert år og betales hvert halvår. Medlemmene får tilsendt faktura i posten/mail.

Norges Idrettsforbund krever at alle, også trenere, styremedlemmer og andre ressurspersoner i klubben, eksempelvis foreldrekontakter, må betale årskontingent for å være medlemmer i Hop Basketballklubb.

Det er kun betalende medlemmer som har møte- og stemmerett på årsmøtet og man må være over 18 år for å kunne stemme på årsmøtet.

Klubben har midler og kan søke midler dersom det er behov for å få tilskudd til å dekke kontingenten!

Kontingent og økonomi 2020/2021

Lag/aldersgruppeMedlemsavgift(pr sesong)Treningsavgift(halvårlig)
Easy basket U8 og <2001050
Easy basket U92001 100
Easy basket U102001 150
Easy basket U112001 200
Easy basket U122001 250
U132001 450
U142001 550
U152001 650
U162001 750
U172001 850
U182001 950
U192001 950
U202001 950
1. div menn/kvinner2001 950
2. div menn/kvinner2001 950
3. div. menn/kvinner2001 950
4. div menn/kvinner2001 950
Seniorbasket  med seriespill uten trener2001 200 (*
Veteranbasket/mosjon200500 (*
Hop Starz200200 (*
Medlem (ikke spiller)2000

(* Ikke berettiget til økonomisk støtte fra klubben, herunder søskenmoderasjon og reiser. Påmelding til cup/turnering dekkes av laget. Eventuelle bøter fra kretsen dekkes ikke.

Spillere som deltar i flere serier betaler i henhold til det alderstrinnet man tilhører.

Søskenmoderasjon: Klubben praktiserer søskenmoderasjon. Det eldste medlem/utøver betaler 100 % mens det gis 50 % på treningsavgiften til alle yngre søsken. Det gis ikke rabatt på medlemsavgift.

Dugnad: Spillere/foreldre må regne med å stille på dugnad. Dugnadsarbeid kan ikke frita noen fra å betale medlemskontingent eller treningsavgift. Dugnad kan også bli erstattet med loddsalg om klubben mener det er nødvendig.

Trenere: Dersom trenere velger å ikke heve trenergodtgjørelse, kan man i stedet slippe å betale treningsavgift for seg selv og/eller barna sine. Medlemskontingent må betales av alle og kan ikke avregnes mot trenergodtgjørelse.

Spillerlisens til Norges Basketballforbund: I tillegg til medlemskontingent/ treningsavgift i Hop BBK, krever Norges Basketballforbund at det betales spillerlisens for U13 og oppover, blant annet for å dekke forsikringspremie hvis spillere skader seg. Les mer om spillerlisens på Norges Baskeballforbunds offisielle nettsider. Det er krav om at spillere har betalt lisens for å få lov til å spille kamper !

Reisestøtte regionale serier: For reiser i regionale serier som tur/retur overskrider 125 km kan det søkes om reisestøtte. Reisestøtte innvilges dersom laget fyller korrekt ut, til enhver tid gyldig NBBF Vest skjema for Reisefordeling.  Støtten begrenses til halvparten av reisekostnadene i henhold til totalsummmen på NBBF Vests skjema, begrenset oppad til maks 1 250 kr pr kamp/reise. Støtten beregnes ut fra billigste reisemåte. Skjema finnes her:

Følgende skal fylles ut i skjema og sendes til kasserer:

 • Kamp info sammen med kvitteringer av ferge, båt, bompenger.

Resterende opplysninger i skjema fylles ut av HOP Basketballklubb/kasserer.

Påmelding turneringer/cup’er: Påmelding til turneringer og cup’er gjøres av de respektive lag. HOP Basketballklubb betaler startkontingenten til cup’er og turneringer, men ikke deltakerkort. Lagene organiserer selv og dekker alle kostnader forbundet med reise, overnatting, deltakerkort mm ifm deltakelse på cup.

Reisestøtte til turnering/cup mm: Reisestøtte fra Hop Basketballklubb gis til lag, spillere og trenere som reiser på turnering/cup eller tilsvarende. Støtte fra klubben tar utgangspunkt i følgende:

 • Kvalifisert: Er laget/spillere invitert spesielt eller kvalifisert seg, eksempelvis Nordisk mesterskap eller til Norgesmesterskap med forutgående kvalifisering. Gjelder også NM uten forutgående kvalifisering.
 • Ikke kvalifisert: Laget/spillere/trenere har selv valgt å reise på turnering/cup. Reisestøtte kan utbetales inntil én gang per kalenderår dersom ikke annet er avtalt med styret.

Følgende tabell viser reisestøtte per spiller/trener samt reiseleder (hvis flere enn seks spillere er på reise). Klubben gir ikke økonomisk støtte til øvrige foreldre og andre som deltar på reisen.

 Reiser til sone Sør eller Midt innen Region VestReise til Region Øst, Sør, Midt eller NordReise til utland
Kvalifisert250,-750 ,-1 250,-
Ikke kvalifisert100 ,-500,-500,-

Dersom spillere/trenere kommer innenfor andre økonomiske støtteordninger, kan overnevnte satser reduseres. Utgifter til reise og opphold skal kunne dokumenteres i etterkant av reisen. Satsene ovenfor skal betraktes som en norm, og kan fravikes hvis det er gode grunner for det (eksempelvis ved gratis overnatting). Utbetaling kan skje når utgifter er dokumentert.

Reisestøtte til spillere: Reisestøtte fra Hop Basketballklubb kan gis til enkeltspillere som er tatt ut og deltar på talentcamp, regionslag og landslag. Det kan søkes om reisestøtte til spillere inntil 1 gang ila ett kalenderår. Støtten gis kun for deltagelser på talentcamp, treningsleir, mesterskap, turneringer og samlinger som spilleren er tatt ut til. Støtten gis etter følgende modell:

Spillerens egenandel på arrangementetStøtte fra HOP BBK
Fra kr 1 000 og oppover.50 % av egenandelen begrenset oppad til kr 1 250

Søknad sendes til kasserer med kopi av betalt egenandel.

Det gis normalt ikke støtte til deltagelse på samlinger/arrangementer som har en egenandel < 1 000 kr selv om spilleren samlet kommer over dette beløpet ila kalenderåret. Dette vil normalt gjelde lokale utakshelger og regionsamlinger.

 1. Denne støtteordningen er basert på dagens utgifts- og inntektsnivå. Hvis det endres vesentlig kan styret foreta justeringer ila kalenderåret.

Få å få rett til reisestøtte må spilleren ha betalt medlemsavgift og treningsavgift for inneværende sesong. Alle utestående betalinger til klubb må også være betalt for å ha rett til reisestøtte.

Økonomi

Hop Basketballklubb har innført noen enkle spilleregler for hvordan vi håndterer økonomiske spørsmål:

Trenere som har spillerkontrakt med klubben har rett til å heve trenergodtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales på bakgrunn av godkjente timelister. Krav om godtgjørelse framsendes månedlig, og senest innen tre måneder etter at arbeidet har blitt utført. Ved årsslutt er det ekstra viktig at alle krav er fremmet innen utgangen av januar fordi årsoppgjøret for klubben skal revideres og godkjennes.

Spillere som melder seg på turer/reiser i regi av Hop BBK, tar på seg en økonomisk forpliktelse. Hvis en spiller blir forhindret fra å stille må egen reiseforsikring benyttes.

Foreldre betaler ut dommerpenger og eventuelle andre utlegg. Husk alltid kvittering! Utfylt skjema samt kvittering sendes til kasserer i klubben for refusjon.

Husk betalingsfristene! I Hop Basketballklubb betaler de aller fleste årskontingenten og treningsavgiften ved forfall. Men klubben må likevel bruke mye ressurser på å purre på enkelte trege betalere. Hvis du har betalingsproblemer, så kontakt kasserer for å diskutere en individuell betalingsordning. I spesielle tilfeller kan styret se seg nødt til å utestenge medlemmer for å unngå at de betalende medlemmene finansierer «snylterne».

Reisestøtte for aktive lag (vedtatt på årsmøtet i april 2018) – se www.hopbasket.no/for-foreldre/kontingent 

For å få rett til reisestøtte må spilleren ha betalt medlemsavgift og treningsavgift for inneværende sesong.

Medlemsregler

Alle utøvere/foresatt har lest og forstått vilkårene for medlemmer av Hop Basketballklubb.

Parter i avtalen. Dette er en kontrakt mellom Hop Basketballklubb og utøver/foresatt som står oppgitt under punktet «navn» i den innledende personalia-delen.

Formål. Kontraktens formål er å opplyse utøver og foresatte om forpliktelsene som følger med å være medlem i Hop BBK. Den tar sikte på å skape en felles forståelse av plikter, rettigheter, klubbreglement, kostnader mm., og følgelig forhindre konflikter.

Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskap blir normalt ikke godtatt i en sesong. En forutsetning for oppsigelse er at det sendes en e-post til medlem@hopbasket.no.  Det holder derfor ikke å melde fra til trener, lagleder eller bare slutte å møte opp på trening (se klubbens kostnader). Ingen avgifter refunderes dersom medlemmet slutter midt i en sesong. Dette gjelder også reiseutgifter klubben har lagt ut for den gitte utøver (ved sykdom/skade må dette søkes dekket hos forsikringsselskap i henhold til utøvers reiseforsikring).

Hop BBK vil ikke godta eventuelle overganger til andre klubber før alle fordringer er gjort opp. Spillere som har ubetalte fakturaer vil heller ikke få delta på kamper, cuper eller lignende.

Kostnader

Kontingent:
Årlig kontingent dekker trenerlønn, leie av haller, utstyr, kursing av trenere og diverse avgifter. Kontingenten dekker også eventuelle lisenser og medlemsavgift.
Medlemmer faktureres to ganger i året (en gang i august og en gang i januar), og betaler dermed for en halv sesong om gangen. 

Priser:
Se mer om kontingent

Media
Hop BBK forbeholder seg retten til å bruke bilder, videoer og lignende tatt under utøvelse av idretten til promotering av klubben i media. Gi melding til lagleder dersom du ikke ønsker at vi bruker bilder av den aktuelle utøveren.

Generelt
Utøvere skal følge lover og regler gitt av Norges Basketballforbund.

Utøvere skal følge gjeldende lag- og klubbreglement.

Klubbens historie

Grunnlagt i 1979
Hop Basketballklubb ble stiftet 25. april 1979 av spillere på damelaget til U-Pihl i 2 divisjon. Det var Elin Merete Johannessen Iden sammen med jenter fra skolelaget på Hop Skole, blant annet Tone Roll, Marit Helland, Elisiv Halvorsen og Mette Paulsen. Stiftelsesmøtet var i damegarderoben på Fana Gymnas, og jentene var 15-17 år.

Startet av jenter som ville ha sitt eget lag
Elin Merete Johannessen Iden var den første styreleder i Hop BBK, og hun deltok sammen med nestleder Tone Roll-Tuft på Basket-tinget i Drammen. Marit Helland ble styrets kasserer og Mette Paulsen ble sekretær, de var 8-10 jenter som deltok på stiftelsesmøte.

Det var en «grasrotbevegelse» som var startet av jenter som ville ha eget lag og de skulle slå Ulriken i skolecupen – og det gjorde de! De ble oppfordret til å starte egen klubb i kretsserien da de var så god på skolelaget, de ble også tatt ut til mesterskap i Oslo og de vant klassen sin.

Det første året hadde klubben to jentelag i serien, etter hvert 4 lag og 50-60 medlemmer. Responsen var enorm og snart var Hop BBK den største klubben i byen.

Det var ingen foreldre som var med å drev Hop BBK fra starten. Da stifterne ble eldre og begynte på utdannelse i inn og utland, ble Elin Meretes svigerinne Therese Iden styreleder. Hun la ned mye arbeid for å utvikle klubben videre gjennom 3-4 år som styreleder – det var i denne perioden Hop ble Norgesmester med damer i 1 divisjon.

Den første treneren for Hop BBK var Anine Birkeland, kjent idrettslærer på Hop Ungdomsskole. Siden var det Harald Furnes (Ulriken). Odd Petter Hodnekvam, eller Pit som han ble kalt, tok damelaget til nye høyder. Hop BBK ble et godt lag på kort tid og spilte i 1 divisjon (dagens eliteserie).

Hop BBK ble Norgesmester med spillere som Yngvild S Hannestad, Anne Kavlie Jørgensen, Bente Paulsen, Linda Iversen Klanderud, Benedikte Halvorsen, Liv Knudsen, Anette Skarstein, Therese Iden, Alise Fauske og Nina Hop, Hege Flatland kom fra Oslo og det kom overgangsspillere fra Ulriken. Det var altså damelag som var starten på Hop BBK, siden kom det gutte- og jentelag.

Knut Jacobsen ble en sentral driver videre etter Therese Iden, og det var på dette tidspunktet foreldrene kom inn i styre og stell i Hop BBK. Knut Jacobsen var en av ildsjelene i Hop i mange år, og har også vært en sentral person både regionalt og nasjonalt i NBBF.

Da Hop BBK feiret 15 års jubileum, hadde klubben vært kretsmestere 45 ganger, samt fått 31 andreplasser og 25 tredjeplasser, til sammen 101 kretsmedaljer. Dette står det stor respekt av! Klubben hadde ved 15 årsjubileet hatt to NM seire med Junior Damer! På det tidspunktet var det registrert 45 basketklubber i Bergen og omegn, fordelt på senior kvinner og menn samt junior kvinner og menn. Totalt var det 3197 spillere registrert og Hop BBK hadde 290 medlemmer – like mange som de hadde i 2019.

En stor markering i Hop BBKs historie var da klubben fikk egen treningshall i 2012 sammen med Hop Skole, noe klubben hadde ventet lenge på. Klubben takker støttespillerne for god innsats, og særlig Helge Gullaksen, for mange år som pådriver.

Hop jenter U16 vant NM i 2013 og 2014 og U19 jenter i 2014.

I 2013 startet Hop BBK (og Loddefjord) et samarbeid med Bergen Elite hvor tidligere styreleder i Hop BBK Fredrik Hannestad er leder og ildsjel. I 2019 hadde vi over 10 damespillere på Bergen Elite, og de satser de neste årene på også å kunne stille med herrelag i eliteserien.

Hop Stars startet opp høsten 2015 med hovedtrener Tanja Lucina, da Martin Hop Andersen gjerne ville spille basket i Hop. Etterhvert kom flere spillere til, og i 2019 var de 12 spillere. Hop Stars har vært på mange cuper i utlandet da det pr nå ikke er kamptilbud i Norge. Primus motor for Hop Stars er foreldrekontakt og tidligere spiller, Nina Hop. Hun har vært en stor ildsjel i Hop BBK gjennom 40 år i klubben.

Hop BBK hadde i 2020 nærmere 250 medlemmer. Siden oppstarten har klubben vunnet 45 seriegull, 31 sølv, 25 bronse, 5 NM gull og har flere titalls landslagsspillere på aldersbestemte lag.